ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP

mapservice/NettKonsesjonView (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Alle temadata relatert til kraftforsyning

Map Name: Nettkonsesjon

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: NVE forvaltar fleire typar data som beskriv tekniske, administrative og geografiske sider ved norsk el-forsyning. Dei data som ikkje er unnateke offentlegheit etter Off. lova §13 prøver vi å gjere mest mogeleg tilgjenge for etatar og andre med tenestelege behov. Alle liner, kablar og transformatorstasjonar som fins i Netbas er digitalisert, dvs. geografisk stadfesta (i hovudsak frå kart i målestokk 1:50 000, men også noko frå 1:5000 og noko er nøyaktig koordinatbestemt). Det pågår eit prosjekt for å innhente meir nøyaktig stadfesting dvs. at alt skal bli nøyaktig koordinatbestemt. Ved å kombinere NetBas og GIS er vi i stand til å lage temakart over kraftsystemet. I 1996 vart det første gong laga eit nasjonalt leidningsatlas. Karta vart oppdaterte i januar 2007 men da med inndeling i 7 landsdeler og detaljkart for større byområder. Karta vert seinare oppdaterte kvart andre år, siste oppdatering var i juni 2011. Karta er tilgjengelege for e-verk og andre med tenestlege behov. I tillegg har NVE digitalisert alle grenser mellom e-verk, og held oversikt over kva slags løyve det enkelte e-verk har. NVE har laga eit landskart der alle e-verk er teikna inn.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 25833  (25833)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates