ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMTS

wmts/Flomsoner1 (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Kartlaget angir områder hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseområdene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner. En flomsoneanalyse består av 4 hoveddeler: flomfrekvensanalyse, vannlinjeberegning,terrengmodellering, flomsoneanalyse. Flomfrekvensanalyse: Det er beregnet vannføring for syv statistiske flommer ut fra feltkarakteristika og historiske måledata for vannføring og vannstand. Flommene har gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år. I tillegg legges det et pålegg på 200-års flommen for å ta høyde for klimaendring. Vannlinjeberegning: Det er gjort en hydraulisk modellering av vassdraget for å overføre beregnet vannføring til vannstand i de oppmålte tverrprofilene. Terrengmodellering: LAS data brukes for å lage en grid terrengmodell med oppløsning 2x2 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 15cm. Før LAS bruktes det Høydekurver med 1 meters ekvidistanse, terrenglinjer, terrengpunkter, detaljert høyde fra jernbane, vann- og veitema og oppmålte flomverk er brukt som input i et TIN. TIN-modellen er så gjort om til et grid med oppløsning 5x5 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 30cm. Flomsoneanalyse: Det interpoleres en flomflate utspent av tverrprofilene ut fra de beregnede vannstandene i hvert profil. Flomutsatt areal finnes ved å sammenligne flomflate med terrengmodell. Resultatet generaliseres og kobles med vanntema.

Map Name: Flomsoner

Legend

All Layers and Tables

Dynamic Legend

Dynamic All Layers

Layers: Description: Data som viser den geografiske utbredelsen av statistisk beregnede flommer på utvalgte steder i Norge. Data showing the geographical extent of statistically analyzed floods at chosen locations in Norway.

Copyright Text: None

Spatial Reference: 102100  (3857)


Single Fused Map Cache: true

Tile Info: Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: true

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Supports Query Data Elements:

Min Scale: 3.6978595474472E7

Max Scale: 4513.988705

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info   Dynamic Layer

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryLegends   QueryDomains   Find   Return Updates