ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Data som viser den geografiske utbredelsen av statistisk beregnede flommer på utvalgte steder i Norge. Data showing the geographical extent of statistically analyzed floods at chosen locations in Norway.
summary: Data som viser den geografiske utbredelsen av statistisk beregnede flommer på utvalgte steder i Norge. Data showing the geographical extent of statistically analyzed floods at chosen locations in Norway.
extent: [[0.512898662148707,57.8957740603258],[29.9445085143076,71.0351134565655]]
accessInformation: None
thumbnail: thumbnail/{9AD73776-D66D-4A62-80BA-02B679944AD3}.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Kartlaget angir områder hvor det er gjort detaljert flomsonekartlegging av NVE. Utenfor disse analyseområdene er flomfare ikke vurdert. Utbredelsen av flom ved ullike gjentaksintervall er gitt i kartlagene med flomsoner. En flomsoneanalyse består av 4 hoveddeler: flomfrekvensanalyse, vannlinjeberegning,terrengmodellering, flomsoneanalyse. Flomfrekvensanalyse: Det er beregnet vannføring for syv statistiske flommer ut fra feltkarakteristika og historiske måledata for vannføring og vannstand. Flommene har gjentaksintervall 10, 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 år. I tillegg legges det et pålegg på 200-års flommen for å ta høyde for klimaendring. Vannlinjeberegning: Det er gjort en hydraulisk modellering av vassdraget for å overføre beregnet vannføring til vannstand i de oppmålte tverrprofilene. Terrengmodellering: LAS data brukes for å lage en grid terrengmodell med oppløsning 2x2 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 15cm. Før LAS bruktes det Høydekurver med 1 meters ekvidistanse, terrenglinjer, terrengpunkter, detaljert høyde fra jernbane, vann- og veitema og oppmålte flomverk er brukt som input i et TIN. TIN-modellen er så gjort om til et grid med oppløsning 5x5 meter og vertikal nøyaktighet på +/- 30cm. Flomsoneanalyse: Det interpoleres en flomflate utspent av tverrprofilene ut fra de beregnede vannstandene i hvert profil. Flomutsatt areal finnes ved å sammenligne flomflate med terrengmodell. Resultatet generaliseres og kobles med vanntema.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Flomsoner1
type: Map Service
url: http://gis-srv13.nve.no:6080/arcgis/services/wmts/Flomsoner1/MapServer
tags: ["Flomsone","Flomsonedata","Flomsonekartprosjektet","Flom","Flomutbredelse"]
culture: nb-NO
name: Flomsoner1
guid: 4490C570-52A4-48D6-83FC-07567F466A5D
spatialReference: WGS_1984_Web_Mercator_Auxiliary_Sphere