ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (NasjonalRammeVindkraft)

Utpekt (0)
Utpekte områder Utpekte områder
Analysearealer (1)
Analyseområder Analyseområder
Vindhastighet (3)
under 6 m/s under 6 m/s
Innsjoer_over_10km2 (4)
Større enn 10 km2 Større enn 10 km2
Isbreer (5)
Isbreer i Norge Isbreer i Norge
Tettsteder (6)
SSBs tettstedsdefinisjon SSBs tettstedsdefinisjon
Innflygningssoner (7)
Innflygningssoner til flyplasser Innflygningssoner til flyplasser
Verneomrader_over_3km2 (8)
Større enn 3 km2 Større enn 3 km2
Unesco_verdensarv (9)
Verdensarvområder Verdensarvområder
Fugl (11)
Important Bird Areas (IBA) Important Bird Areas (IBA)
Villrein (12)
Nasjonale villreinområder med randsoner Nasjonale villreinområder med randsoner
Friluftsliv (13)
Statlig sikra friluftslivsområder Statlig sikra friluftslivsområder
Kystlynghei (14)
Referanseområder for kystlynghei Referanseområder for kystlynghei
Helhetlige (16)
Helhetlige kulturlandskap Helhetlige kulturlandskap
Utvalgte (17)
Utvalgte kulturlandskap Utvalgte kulturlandskap
Kulturmiljoer (18)
Fredete kulturmiljøer Fredete kulturmiljøer
Unesco (19)
Buffersoner og tentative verdensarvområder Buffersoner og tentative verdensarvområder
Verneforslag (20)
Foreslåtte verneområder Foreslåtte verneområder
Verneomrader (21)
Verneområder under 3km2 Verneområder under 3km2
Innsjoer (22)
Mellom 1 og 10 km2 Mellom 1 og 10 km2
Drikkevannskilder (23)
Buffersone rundt drikkevannskilder (innsjøer) Buffersone rundt drikkevannskilder (innsjøer)
Tettsteder_buffer_1km (24)
Buffersone på 1 km rundt tettsteder Buffersone på 1 km rundt tettsteder
Bebyggelse (25)
Spredt bebyggelse Spredt bebyggelse
Avinor (27)
BRA-arealer rundt Avinors flyplasser BRA-arealer rundt Avinors flyplasser
Andre (28)
BRA-arealer rundt andre flyplasser BRA-arealer rundt andre flyplasser
Flyradar (29)
Buffersone rundt Avinors radarer Buffersone rundt Avinors radarer
Vaerradarer (30)
Buffersone rundt værradarer Buffersone rundt værradarer
TVsendere (31)
Sendemaster i digitalt bakkenett Sendemaster i digitalt bakkenett
Skytefelt (32)
Forsvarets skytefelt Forsvarets skytefelt
Mineralressurser (33)
Internasjonalt og nasjonalt viktige forekomster Internasjonalt og nasjonalt viktige forekomster
Byggeraastoffer (34)
Internasjonalt og nasjonalt viktige forekomster av sand og grus Internasjonalt og nasjonalt viktige forekomster av sand og grus
Topografi (35)
RIX-verdier over 40 RIX-verdier over 40
Skred (36)
Stein-, jord- og flomskred Stein-, jord- og flomskred
Eksklusjoner (38)
Miljødirektoratet og Riksantikvaren Miljødirektoratet og Riksantikvaren
Uanalysert (39)
Områder som ikke har vært analysert Områder som ikke har vært analysert
Harde (41)
Alle harde eksklusjoner Alle harde eksklusjoner
Myke (42)
Alle myke eksklusjoner Alle myke eksklusjoner
Produksjonskostnad_LCOE (43)
26 - 28 øre/kWh 26 - 28 øre/kWh
28 - 30 øre/kWh 28 - 30 øre/kWh
30 - 32 øre/kWh 30 - 32 øre/kWh
32 - 34 øre/kWh 32 - 34 øre/kWh
34 - 36 øre/kWh 34 - 36 øre/kWh
36 - 38 øre/kWh 36 - 38 øre/kWh
38 - 40 øre/kWh 38 - 40 øre/kWh
40 - 42 øre/kWh 40 - 42 øre/kWh
42 - 44 øre/kWh 42 - 44 øre/kWh
> 44 øre/kWh > 44 øre/kWh