ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (wmts/SvekketIs)

OppsprukketIsLangsLand (0)
Oppsprukket is langs land Oppsprukket is langs land
SvekketIs (1)
Vesentlig svekket is Vesentlig svekket is
Ofte farlige isforhold Ofte farlige isforhold
SvekketIsElv (2)
Svekket is Svekket is
Vannvei (3)
Kanal Kanal
Rørgate Rørgate
Kraftverkstunnel Kraftverkstunnel